Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

50 nước, 5 phút : 47 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ