Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

73 nước, 23 phút : 38 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ