PHONGAUD 1873 -14
Subisubi5 1915 +14

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

67 nước, 11 phút : 26 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết