ChuBaSaiGon 1874 +17
Duongst 1902 -17

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

78 nước, 28 phút : 6 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua