Duongst 1885 +15
ChuBaSaiGon 1891 -15

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

50 nước, 9 phút : 18 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua