ChuBaSaiGon 1876 -15
Duongst 1900 +15

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

57 nước, 12 phút : 19 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết