tetdihoc 1457 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 21/4/2024

60 nước, 7 phút : 48 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết