0936785998 1633 +16
Baongoc123 1633 -16

Kiểu: Cờ úp, 21/4/2024

46 nước, 3 phút : 20 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết