Kiểu: Cờ tướng, 21/4/2024

112 nước, 12 phút : 57 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ