kittestdomx 1522 -16
bachan 1524 +16

Kiểu: Cờ úp, 21/4/2024

33 nước, 4 phút : 25 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết