bachan 1540 +16
kittestdomx 1506 -16

Kiểu: Cờ úp, 21/4/2024

64 nước, 4 phút : 38 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết