JoeHuynh 1552 +12

Kiểu: Cờ tướng, 3 tuần trước

67 nước, 9 phút : 22 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ