goldenbeach 1892 +17
nofear2022 1921 -17

Kiểu: Cờ úp, 21/4/2024

44 nước, 2 phút : 51 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết