Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 27/4/2024

49 nước, 9 phút : 8 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ