Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 27/4/2024

35 nước, 4 phút : 54 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua