Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 28/4/2024

36 nước, 3 phút : 44 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết