Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 29/4/2024

49 nước, 5 phút : 54 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết