Quân đen 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 29/4/2024

23 nước, 2 phút : 42 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua