Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 29/4/2024

73 nước, 10 phút : 40 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua