Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 30/4/2024

35 nước, 3 phút : 8 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ