Quân đen 0 0

Kiểu: Cờ úp, 3/5/2024

58 nước, 7 phút : 46 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua