Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 5/5/2024

53 nước, 7 phút : 42 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua