Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 6/5/2024

48 nước, 7 phút : 8 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ