Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 6/5/2024

15 nước, 2 phút : 15 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ