Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 6/5/2024

9 nước, 1 phút : 40 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ