Quân đen 0 0

Kiểu: Cờ úp, 6/5/2024

58 nước, 8 phút : 33 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ