Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 6/5/2024

27 nước, 4 phút : 57 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ