Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 6/5/2024

67 nước, 10 phút : 16 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết