Kiểu: Cờ úp, 7/5/2024

50 nước, 4 phút : 33 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết