Kiểu: Cờ úp, 7/5/2024

37 nước, 2 phút : 17 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết