Kiểu: Cờ úp, 7/5/2024

22 nước, 2 phút : 11 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ