tien 1328 -19
V19291267 1262 +19

Kiểu: Cờ úp, 7/5/2024

85 nước, 17 phút : 11 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua