Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 7/5/2024

154 nước, 21 phút : 54 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua