Quân đen 0 0

Kiểu: Cờ úp, 7/5/2024

94 nước, 11 phút : 47 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết