anhlt42 1291 +17

Kiểu: Cờ tướng, 9/5/2024

15 nước, 0 phút : 53 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua