anhlt42 1308 +17

Kiểu: Cờ tướng, 9/5/2024

68 nước, 6 phút : 8 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết