anhlt42 1339 -22

Kiểu: Cờ úp, 9/5/2024

74 nước, 8 phút : 57 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết