kevanbui 1309 +9
Toanbk 1149 -9

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

36 nước, 5 phút : 5 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua