andanh2803 1733 +12
Hungyen 1617 -12

Kiểu: Cờ úp, 6 ngày trước

4 nước, 1 phút : 51 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ