Kiểu: Cờ úp, 6 ngày trước

74 nước, 7 phút : 33 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua