Kiểu: Cờ úp, 17/5/2024

80 nước, 6 phút : 31 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua