Kiểu: Cờ úp, 17/5/2024

150 nước, 13 phút : 46 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết