Kiểu: Cờ úp, 17/5/2024

45 nước, 3 phút : 13 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua