Kiểu: Cờ úp, 17/5/2024

57 nước, 3 phút : 43 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua