Kiểu: Cờ úp, 17/5/2024

89 nước, 8 phút : 25 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua