Kiểu: Cờ úp, 17/5/2024

40 nước, 5 phút : 16 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết