Kiểu: Cờ úp, 17/5/2024

69 nước, 8 phút : 30 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết