davidhuy 1566 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

42 nước, 3 phút : 47 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết