Quân đen 0 0
davidhuy 1566 0

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

71 nước, 8 phút : 30 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ