davidhuy 1566 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

88 nước, 14 phút : 6 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ